otєrєzє.cz

Co říká Bible o změně pohlaví

Nejsem věřící.
Ale narazila jsem na to na GotQuestions.org náhodou. Mají v titulku, že Bible má odpověď na všechno! 🙂
(ten překlad už teď fakt sama v jednu v noci nedávám, takže trochu pomohl google, takže pardon za nedostatky)
 
Co říká Bible o změně pohlaví
I když operace pohlaví nejsou konkrétně uvedeny v Písmu, je lidská sexualita popsána jasně. Začíná v Genesis: „I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.“(Genesis 1:27-28a).
 
Na šestý den stvoření Bůh stvořil lidi k obrazu svému. Verš 31 nám říká, že jeho tvorba byla výborná ve všech směrech. Abychom mohli říct, že změna pohlaví je vpořádku, je nutné říci, že když Bůh stvořil určité jedince, udělal chybu. Ti, kteří se rozhodli pro změnu pohlaví téměř vždy říkají to samé. „Byl jsem stvořen ženou, ale vložen v do mužského těla“ nebo „jsem stvořen mužem, ale v ženském těle.“ To popírá to, co Bůh řekl o Jeho stvoření, že vše bylo dokonalé ve všech směrech. Bůh říká, že udělal muže muži a ženy ženami.
 
Co Bible říká o pohlavním styku se stejným pohlavím? Příběh dvou andělů, které navštívili Lota v Sodomě to objasňuje: „Připravil jídlo pro ně, pečený chleba bez kvasnic a jedli. Předtím, než šli spát, všichni muži z každé části města Sodomy -mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota, „Kde jsou ti muži, kteří přišli k vám dnes večer? Přiveď je k nám tak, abychom mohli s nimi mít sex.“ Lot vyšel ven, aby s nimi setkal, zavřel dveře a řekl: „Ne, přátelé. Nedělejte tuhle zlou věc“ (Genesis 19:3-7). Zbytek příběhu je, že Bůh zničil Sodomu a Gomoru pro jejich sexuální hříchy. Bůh řekl, že to byl zlé v Jeho očích.
 
Dokonce i ženy se obrátily proti přirozenému způsobu, jak mít sex a místo toho se oddávaly sexu s ostatními ženami. A muži, místo normálních sexuálních vztahů se ženami, hořeli touhou po sobě. Když odmítli uznat Boha, opustil je i jejich zlou mysl a nechal je dělat věci, které by nikdy neměly být udělány „(Římanům 1:21-28). Zde Bůh nazývá věci, které dělají muži s jinými muži jako hanebné, hnusné a ponižující. Proto, jak můžeme říci, že změna pohlaví je Boží vůle?
 
Písmo důsledně učí od začátku, že Bůh učinil, aby muži a ženy měly vztah s opačným pohlavím a byli plodní a zaplňovali zemi. I když člověk projde změnou pohlaví a stane se z něj žena v nějaké formě, je stále uvnitř mužem a nemá schopnost reprodukce. Pasáž Římanům ukazuje, že pokud muži touží po sobě, je to ostudná věc. Bůh dává sexuální nemorálnost na stejnou úroveň jako modlářství a není pro Boha přijatelné. Písmo také říká, že pokud si myslíte, že je to přijatelná praxe, věříte lži. Svět je plný lidí, kteří se domnívají, že vědí, čemu chtějí věřit a nebudou naslouchat každému, kdo jim neříká, co chtějí slyšet.
 
Jedno poslední Písmo: „Žena nesmí nosit pánské oblečení a muž nesmí nosit oblečení žen. Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí lidi, kteří to dělají“ (Deuteronomium 22:5). Ti, kteří podstoupí změnu pohlaví nemají jinou možnost, než nosit oblečení opačného pohlaví, což Bůh považuje za odporné. Bůh učinil muže jako muže a ženu jako ženu a on nedovolí žádné změny k jeho přetvoření, protože, jak řekl Bůh, je dokonalý ve všech směrech.
 
———————————————————
Můj komentář:
Tak původně jsem to chtěla nechat „No Comment“, ale chci k tomu říct, že tohle vysvětlení z Bible si protiřečí:
„Bůh učinil muže jako muže a ženu jako ženu.“ Však taky jo. Já jsem žena! Co je žena? To, kým jsem nebo to, jak vypadám? Bůh (čili podle Bible) stvořil můj mozek, mé ženské myšlení a jeho výtvor je tedy i ta část mozku, kde mám ženskou identitu. A pak mi taky stvořil pindíka. Tak to děkuju pěkně! Co teda stvořil? Muže nebo ženu? Já to nějak nechápu…
 
„Žena nesmí nosit pánské oblečení a muž nesmí nosit oblečení žen. Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí lidi, kteří to dělaji“. Správný překlad by asi měl být: „Žena nebude nositi oděvu mužského, aniž se obláčeti bude muž v roucho ženské, nebo ohavnost před Hospodinem Bohem tvým jest, kdožkoli činí to.“ Bible Kralická, Kniha Deuteronomium 22:5. (To tam fakt v té Bibli je! Hezky mezi ostatními verši, které považuji za docela hezké a lidské (no posuďte sami – dala jsem sem všechny verše z této knihy 22, že některé jsou opravdu důležité a lidé by se podle toho měli chovat i dnes a pomáhat si).
To jenom dokazuje, že už se s tím někdo i tehdy musel setkat… a že je to možná něco ještě z doby před Kristem. To je jasné, protože to neovlivníte ani si to nevymyslíte. Ale tenkrát se vykládalo všechno jako hřích. Ale i církev mění své závěry (Země, kterou také stvořil Bůh, už není placatá! :). Tak co takhle udělat další změnu?
 
Bible Kralická: Deuteronomium 22
1 Jestliže bys uzřel vola aneb dobytče bratra svého, an bloudí, nepomineš jich, ale přivedeš je až k bratru svému.
2 Byť pak nebyl blízký bratr tvůj a neznal bys ho, uvedeš je však do domu svého, a bude u tebe, dokudž by se po něm neptal bratr tvůj, a navrátíš mu je.
3 Tolikéž učiníš s oslem jeho, s oděvem jeho, také i se všelikou věcí ztracenou bratra svého, kteráž by mu zhynula; když bys ji nalezl, nepomineš jí.
4 Vida osla bratra svého aneb vola jeho pod břemenem ležící na cestě, nepomineš jich, ale i hned ho s ním pozdvihneš.
5 Žena nebude nositi oděvu mužského, aniž se obláčeti bude muž v roucho ženské, nebo ohavnost před Hospodinem Bohem tvým jest, kdožkoli činí to.
6 Když bys našel hnízdo ptačí před sebou na cestě, na jakémkoli stromu aneb na zemi, s mladými neb vejci, a matka seděla by na mladých aneb na vejcích: nevezmeš matky s mladými,
7 Ale hned pustíš matku a mladé vezmeš sobě, aby tobě dobře bylo, a abys prodlil dnů svých.
8 Když bys stavěl dům nový, udělej zabradla vůkol střechy své, abys neuvedl viny krve na dům svůj, když by kdo upadl s něho.
9 Neposeješ vinice své směsicí rozličného semene, aby nebyl poškvrněn užitek semene, kteréž jsi vsel, i ovoce vinice.
10 Nebudeš orati volem a oslem spolu.
11 Neoblečeš roucha z rozdílných věcí, z vlny a lnu setkaného.
12 Prýmy zděláš sobě na čtyřech rozích oděvu svého, jímž se odíváš.
13 Když by pojal někdo ženu, a všel by k ní, a potom měl by ji v nenávisti,
14 A dal by příčinu k řečem o ní, v zlou pověst ji obláčeje a mluvě: Ženu tuto vzal jsem, a všed k ní, nenalezl jsem jí pannou:
15 Tedy otec děvečky a matka její vezmouce přinesou znamení panenství děvečky k starším města svého k bráně.
16 A dí otec děvečky k starším: Dceru svou dal jsem muži tomuto za manželku, kterýž ji v nenávisti má.
17 A hle, sám příčinu dal řečem o ní, mluvě: Nenalezl jsem při dceři tvé panenství, a teď hle, znamení panenství dcery mé. I roztáhnou roucho to před staršími města.
18 Tedy starší města toho jmou muže a trestati ho budou,
19 A uloží jemu pokutu sto lotů stříbra, kteréž dají otci děvečky, proto že vynesl zlou pověst proti panně Izraelské. I bude ji míti za manželku, kteréž nebude moci propustiti po všecky dny své.
20 Jináč byla-li by pravá žaloba ta, a nebylo by nalezeno panenství při děvečce:
21 Tedy vyvedou děvečku ke dveřím otce jejího, a uházejí ji lidé města toho kamením, a umře; nebo dopustila se nešlechetnosti v Izraeli, smilnivši v domě otce svého. Tak odejmeš zlé z prostředku sebe.
22 Kdyby kdo postižen byl, že obýval s ženou manželkou cizí, tedy umrou oni oba dva, muž, kterýž obýval s tou ženou, i žena také; i odejmeš zlé z Izraele.
23 Byla-li by děvečka panna zasnoubená muži, a nalezna ji někdo v městě, obýval by s ní:
24 Vyvedete oba dva k bráně města toho, a uházíte je kamením, a umrou, děvečka, proto že nekřičela, jsuci v městě, a muž proto, že ponížil ženy bližního svého; a odejmeš zlé z prostředku svého.
25 Pakli na poli nalezl by muž děvečku zasnoubenou, a násilí jí učině, obýval by s ní: smrtí umře muž ten sám,
26 Děvečce pak nic neučiníš. Nedopustila se hříchu hodného smrti; nebo jakož povstává někdo proti bližnímu svému a morduje život jeho, tak i při této věci.
27 Na poli zajisté nalezl ji; křičela děvečka zasnoubená, a žádný tu nebyl, kdo by ji vysvobodil.
28 Jestliže by nalezl někdo děvečku pannu, kteráž by zasnoubena nebyla, a vezma ji, obýval by s ní, a byli by postiženi:
29 Tedy dá muž ten, kterýž by obýval s ní, otci děvečky padesáte stříbrných, a bude jeho manželka, protože ponížil jí; nebude moci jí propustiti po všecky dny své.
30 Nevezme žádný manželky otce svého, a neodkryje podolka otce svého.
 
 
 
To jsme pořád u toho samého problému, co teda jsem, když Bůh stvořil muže a ženu?
Napadá mě, že nejsem člověk… to je jediné vysvětlení…
 
No radši se do toho nebudu pouštět a jdu spát.
Jinak proti věřícím nikdy nic nemám. Tak, jako já nikomu nevnucuju svoji transsexualitu, oni mi zase nevnucují svoji víru. Jsme si kvit. Na člověku mě zajímá, jaké má charakterové vlastnosti, jestli je na něj spolehnutí a jestli mě nechce ublížit… je jedno, jestli je černý, bílý, modrý nebo Žid, Rus nebo gay. To na můj pohled na něj nemění.
 
A hurá! Tahle noc je aspoň díky tomu psaní zase o něco kratší! Už aby se rozednilo… Bojím se ulehnout do té tmy. Ne že bych se bála tmy, ale všechno mi tu v tu chvíli připadá tak neživé… jakoby se vytratil život…
 
A ještě jsem si nezvykla (a pravděpodobně nikdy nezvyknu) usínat nepřitisknutá k mojí manželce… zatímco ve vedlejším pokoji spokojeně oddechuje malá dcerka… 🙁
 
No jo, noc.
Už je to tady zas.
Potřebuju světlooooo! Pomoooc!

One Comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.